W połowie kwietnia 2020 r. do II Wydziału Karnego Sądu Okręgowego w Olsztynie wpłynął wniosek pełnomocnika byłego prezydenta Olsztyna Czesława Małkowskiego o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie w sprawie karnej, w której zapadły prawomocne orzeczenia uniewinniające Czesława M. od zarzucanych mu czynów (dotyczących m.in. zgwałcenia urzędniczki).

Pełnomocnik wniósł o zasądzenie od Skarbu Państwa na rzecz wnioskodawcy kwoty 2,5 mln zł tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty, a także kwoty 294717 zł tytułem odszkodowania wraz z ustawowymi odsetkami.

Sprawa została zarejestrowana pod sygn. akt II Ko 68/20. Termin rozpoznania sprawy nie został jeszcze wyznaczony m.in. z tego powodu, że do Sądu Okręgowego w Olsztynie wpłynęła kasacja od wyroku uniewinniającego Czesława Małkowskiego, wniesiona przez Prokuraturę Okręgową w Białymstoku. Obecnie Sąd Okręgowy zawiadamia strony o wpłynięciu kasacji. Po tym jak strony zostaną powiadomione o tym fakcie, kasacja wraz z aktami sprawy karnej zostanie przesłana do Sądu Najwyższego. /kel/