Ogólnoświatowa Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) opublikowała dane o napływie tymczasowych imigrantów w 2017 r. Na pierwszym miejscu – przed USA i Niemcami – znalazła się Polska z 1,1 miliona przyjeżdżających na okres krótszy niż 12 miesięcy. Ich liczba nadal rośnie. Pracownicy zagraniczni – ci mający zezwolenia na pobyt czasowy i pracę (od wojewody) oraz zezwolenia na pracę, w tym sezonową – nie tylko wspomagają nasz rynek pracy, ale płacąc składki ubezpieczeniowe, ratują polski system emerytalny. W przypadku Polski są to nadal głównie Ukraińcy, według danych rejestrowych z pierwszej połowie 2018 roku stanowili ponad 91 procent ogółu pracujących migrantów.

Z dniem 1 stycznia 2018 znowelizowana ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wprowadziła nowe rozwiązania umożliwiająca zatrudnianie w Polsce obcokrajowców do pracy sezonowej. Chociaż największy procent pracowników cudzoziemskich w Polsce znajduje zatrudnienie w Warszawie i województwie mazowieckim (tam też głównie trafiają coraz liczniejsi robotnicy z krajów azjatyckich), a na Warmii i Mazurach pracuje mniej niż 1,5 procent cudzoziemców przyjeżdżających do pracy w Polsce, widać ich coraz bardziej. W Olsztynie, nawet jeśli pamiętamy, że w ciągu roku ludzie ciągle się zmieniają, bo jedni przyjeżdżają, a inni wracają do siebie, to już kilka tysięcy osób.

Poniżej dane dotyczące „oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi złożonych w powiatowych urzędach pracy” z naszego regionu według danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie – w porównywalnym okresie styczeń-sierpień 2018 i styczeń-sierpień 2019.

 

Poza zezwoleniami wydawanymi na pracę sezonową oraz oświadczeniami o powierzeniu pracy cudzoziemcowi możliwe jest zatrudnianie cudzoziemców na postawie zezwolenia wydawanego przez wojewodę. Dla porównania liczba zezwoleń na pracę dla obywateli Ukrainy, wydanych przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego dla miasta Olsztyna. Było ich w roku 2018 – 2241 (do końca kwietnia 2019 – 1923) gdy np. w roku 2015 było takich zezwoleń tylko 22.